Доставчик на услуги

Българска агенция по безопасност на храните
гр. София, бул. „Пенчо Славейков” 15А
Стационарен номер: 02 9159860
Мобилен номер: 02 915 98 20
02 9159837
Интернет страница: http://www.babh.government.bg/
E-mail:bfsa@bfsa.bg