Детайли за услуга

Регистрация на зоопаркове, аквариуми, терариуми, циркове, ферми, волиери и вивариуми

 1. Наименование на административната услуга
 2. Регистрация на зоопаркове, аквариуми, терариуми, циркове, ферми, волиери и вивариуми
 3. Правно основание
  • Закон за ветеринарномедицинската дейност
  • Наредба № 61 от 9 май 2006 г. за условията и реда за идентификация на животните, регистрация на животновъдните обекти и достъпа до базата данни за идентифицираните животни и регистрираните обекти
  • Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (Наредба № 44 от 20 април 2006 г.)
  • Тарифа за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
  • Административнопроцесуален кодекс (АПК)
  • Устройствен правилник на Българската агенция по безопасност на храните
 4. Характеристика
 5. Съгласно разпоредбата на чл. 182, ал. 1 от ЗВД отглеждането на диви животни извън естествената им среда е разрешено да се извършва единствено в зоопаркове, аквариуми, терариуми, циркове, ферми, волиери и вивариуми. В съответствие със следващата алинея на чл. 182 от ЗВД, регистрационното производство на такива обекти следва да се реализира по общия ред за регистриране на животновъдни обекти по чл. 137 от ЗВД. По смисъла на § 1, т. 36 ДР ЗВД „животновъден обект" е всяко място, където временно или постоянно се отглеждат или настаняват животни, с изключение на ветеринарни клиники или амбулатории. Регистрацията на всеки животновъден обект на територията на Република България е задължителна, за да е възможно осъществяването на контрол върху условията, в които се отглеждат животните. Задължението за регистрация е за собственика или ползвателя на съответния животновъден обект. По същността си производството по издаване на удостоверение за регистрация на животновъден обект представлява реализирането на административно производство по издаване на индивидуален административен акт от значение за упражняване на права по смисъла на чл. 21, ал. 3 от АПК. Производството се развива между заявителя и административния орган, а резултатът от него представлява официален документ за удостоверяване на факт с правно значение.
 6. Процедура
 1. Компетентен орган
 2. Съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗВД компетентният орган по регистрацията е директорът на съответната ОДБХ. Макар нормативната уредба да не указва какво се разбира под „съответна” ОДБХ, предвид спецификата на услугата може да се приеме, че това ще е ОДБХ по местонахождение на обекта.
 3. Заявител
 4. Според чл. 137, ал. 1 от ЗВД заявител може да бъде собственикът или ползвателят на животновъдният обект. Не съществува пречка заявлението, заедно с необходимите документи, да бъде подадено от упълномощено лице. Съгласно чл. 18, ал. 2 от АПК то следва да е снабдено с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа
 5. Необходим документ
  • 1. Заявление по образец
  • 2. Копие от документ за собственост или право на ползване на обекта;
  • 3. Копие от документ за въвеждане в експлоатация на обекта, когато такъв се изисква съгласно Закона за устройство на територията;
  • 4. Копие от договор с ветеринарен лекар за профилактика, лечение и диагностика на болестите по животните, които ще се отглеждат в обекта;
  • 5. Документ за платена такса.
 6. Изискване към документите
  • Когато заявителят иска предоставянето на услугата в качеството си на упълномощено лице, трябва да подаде и Нотариално заверено пълномощно;
 7. Такса и срок
  • 1. За животновъден обект, предназначен за едри преживни животни за разплод: а) за животновъден обект за 1 до 5 бр. животни – за животно 2,00 б) за животновъден обект за 6 до 10 бр. животни 20,00 в) за животновъден обект за 10 до 50 бр. животни 20,00 + 2,00 лв. за всяко животно над 10 бр. г) за животновъден обект за над 50 бр. животни 100,00 + 1,00 лв. за всяко животно над 50 бр.
  • 2. За животновъден обект, предназначен за едри преживни животни за доотглеждане: а) за животновъден обект за 1 до 5 бр. животни – за животно 1,00 б) за животновъден обект за 6 до 10 бр. животни 10,00 в) за животновъден обект за 10 до 50 бр. животни 10,00 + 1,00 лв. за всяко животно над 10 бр. г) за животновъден обект за над 50 бр. животни 50,00 + 0,50 лв. за всяко животно над 50 бр.
  • 3. За животновъден обект, предназначен за свине за разплод: а) за животновъден обект за 1 до 5 бр. животни – за животно 2,00 б) за животновъден обект за 6 до 10 бр. животни 20,00 в) за животновъден обект за 10 до 20 бр. животни 20,00 + 1,00 лв. за всяко животно над 10 бр. г) за животновъден обект над 20 бр. животни 40,00 + 0,50 лв. за всяко животно над 20 бр.
  • 4. За животновъден обект, предназначен за свине за доотглеждане: а) за животновъден обект за 1 до 5 бр. животни – за животно 1,00 б) за животновъден обект за 6 до 10 бр. животни 10,00 в) за животновъден обект за 10 до 20 бр. животни 10,00 + 0,50 лв. за всяко животно над 10 бр. г) за животновъден 20,00 + 0,25 обект за над 20 бр. животни лв. за всяко животно над 20 бр.
  • 5. За животновъден обект, предназначен за дребни преживни животни за разплод: а) за животновъден обект за 1 до 20 бр. животни – за животно 0,50 б) за животновъден обект за 21 до 40 бр. животни 20,00 в) за животновъден обект за 41 до 50 бр. животни 20,00 + 0,50 лв. за всяко животно над 40 бр. г) за животновъден обект за над 50 бр. животни 25,00 + 0,30 лв. за всяко животно над 50 бр.
  • 6. За животновъден обект, предназначен за дребни преживни животни за доотглеждане: а) за животновъден обект за 1 до 20 бр. животни – за животно 0,25 б) за животновъден обект за 21 до 40 бр. животни 20,00 в) за животновъден обект за 41 до 50 бр. животни 10,00 + 0,25 лв. за всяко животно над 40 бр. г) за животновъден обект за над 50 бр. животни 12,50 + 0,15 лв. за всяко животно над 50 бр.
  • 7. За животновъден обект за еднокопитни животни: а) за животновъден обект за 1 до 5 бр. животни – за животно 5,00 б) за животновъден обект за над 5 бр. животни 25,00 + 3,00 лв. за всяко животно над 5 бр.
  • 8. За животновъден обект, предназначен за зайци 50,00
  • 9. За животновъден обект, предназначен за птици: а) за млади птици (ярки, бройлери, патици и др.) – за 1 до 500 бр. птици 15,00 – за 501 до 2000 бр. птици 30,00 – за 2001 до 5000 бр. птици 30,00 + 0,05 лв. за всяка птица над 2000 бр. – за над 5000 бр. птици 180,00 + 0,03 лв. за всяка птица над 5000 бр. б) за разплод (носачки): – за 1 до 500 бр. птици 30,00 – за 501 до 1000 бр. птици 50,00 – за 1001 до 3000 бр. птици 50,00 + 0,08 лв. за всяка птица над 1000 бр. – за над 3000 бр. птици 360,00 + 0,06 лв. за всяка птица над 3000 бр.
  • 10. За люпилня за птици: а) с капацитет до 10 000 яйца 100,00 б) с капацитет над 10 000 яйца 200,00
  • 11. За рибовъдна ферма и животновъден обект за молюски: а) с площ до 1 хектар 50,00 б) с площ от 1 до 5 хектара 50,00 + 5,00 лв. за всеки 0,1 хектар над 1 хектар в) с площ над 5 хектара 250,00 + 2,00 лв. за всеки 0,1 хектар над 5 хектара
  • 12. За волиер за отглеждане на дивеч 100,00
  • 13. За животновъден обект, терариум, зоокът, предназначен за декоративни, екзотични животни, птици, влечуги, земноводни и членестоноги 50,00
  • 14. За животновъден обект за охлюви, жаби, езерен рак и калифорнийски червей 50,00
  • 15. За пчелин: а) до 100 бр. пчелни семейства 20,00 б) над 100 бр. пчелни семейства 20,00 + 0,20 лв. за всяко следващо пчелно семейство
  • 16. За регистрация на опитна база и вивариум 80,00
  • 17. За регистрация на 100,00 приют, хотел, школа за обучение на кучета и други
  • 18. За регистрация на център за трансплантация на ембриони и на център за изкуствено осеменяване 150
  • 19. За регистрация на център за съхранение на сперма 50
  • 20. За друг животновъден обект: а) до 100 кв.м 50,00 б) над 100 кв.м 100,00
  • 21. За регистрация на промяна на вписани обстоятелства за животновъден обект 5,00

  За издаване на удостоверение за регистрация на животновъден обект се дължи заплащането на такса по Тарифата за таксите, които се събират от БАБХ . Според чл. 38 от Тарифата размерът на таксите е различен в зависимост от броя и вида на животните, които ще се отглеждат в животновъдния обект.

 8. Начини за подаване на електронни документи
 9. Отговорно лице
 10. Вътрешен ход на административната услуга
  • Услугата се инициира с подаването на писмено заявление. Предвид разпоредбата на § 8 от Преходните и заключителните разпоредби на АПК, за неуредените от ЗВД елементи по предоставянето на услугата приложение ще намерят съответните разпоредби, касаещи издаването на индивидуални административни актове по АПК. Във връзка с това и с оглед съдържанието на чл. 137 от ЗВД, след приемане на заявлението, компетентният административен орган следва да потвърди с писмено отбелязване внасянето му, на основание чл. 29 ал. 3 от АПК. В съответствие с разпоредбите на чл. 27, 29 и 30 от АПК, при подаване на искането, административният орган извършва проверка за неговата допустимост. Съгласно чл. 30 от АПК в случай, че констатира недостатъци, той уведомява заявителя като му предоставя 3-дневен срок за отстраняването им. Срокът за извършване на административната услуга започва да тече от отстраняването на недостатъците. Предвид разпоредбата на чл. 31 от АПК, административният орган извършва и проверка за компетентност. Ако се установи, че документът трябва да бъде издаден от друг административен орган, преписката му се изпраща незабавно, а заявителя се уведомява. Съгласно чл. 137, ал. 2 от ЗВД в срок до 7 дни от подаване на заявлението директорът на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) със заповед назначава комисия за извършване на проверка за съответствието на обекта с ветеринарномедицинските изисквания за отглеждане на животни и хуманно отношение към тях. Тази комисия следва в 3-дневен срок да представи на директора на ОДБХ становище с предложение за регистрация или отказ за регистрация на обекта. Когато при проверката се установи, че обектът не отговаря на приложимите ветеринарномедицински изисквания, установени в Наредба № 44 от 20 април 2006 г., комисията дава писмено предписание на заявителя, в което определя и срок за отстраняване на пропуските. Когато заявителят е отстранил пропуските преди изтичане на посочения в предписанието срок, той писмено информира директора на ОДБХ, който в седемдневен срок изпраща комисията за извършване на повторна проверка на обекта. Комисията съставя протокол за резултатите от проверката и го представя на директора на ОДБХ. В тридневен срок от представяне на становището или протокола на комисията директорът на ОДБХ вписва животновъдния обект в регистъра на животновъдните обекти, който се поддържа от Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) на основание чл. 137, ал. 6 и 9, и издава удостоверение за регистрация или мотивирано отказва регистрацията, когато обектът не отговаря на съответните изисквания.
 11. Ред за обжалване
 12. Резултат
 13. В резултат на процедурата се осъществява регистрация на животновъдни обекти, както и вписването им в регистъра на животновъдните обекти, който се поддържа от БАБХ. Според чл. 137, ал. 8 от ЗВД регистрацията на животновъдния обект е безсрочна. Издаваното удостоверение ще бъде валидно до промяна на данните, въз основа на които е издадено – т.е. до промяна на данните в регистъра по чл. 137, ал. 9 от ЗВД.