Детайли за услуга

Регистрация на обекти за производство и търговия с храни

 1. Наименование на административната услуга
 2. Регистрация на обекти за производство и търговия с храни
 3. Правно основание
  • Закон за храните (ЗХ)
  • Административнопроцесуален кодекс (АПК)
  • Устройствен правилник на Българската агенция по безопасност на храните (УПБАБХ)
  • Устройствен правилник на Министерство на здравеопазването (УПМЗ)
  • Тарифа за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
 4. Характеристика
 5. Регистрацията на обект за производство или за търговия с храни, с изключение на обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, се извършва от областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождението на обекта. Регистрацията на обект за производство, приготвяне или обработка на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води се извършва от регионалната здравна инспекция (РЗИ) по местонахождението на обекта.
 6. Процедура
 1. Компетентен орган
 2. Компетентният орган за регистрация на обекта е ОДБХ по местонахождението на обекта (чл. 12, ал. 2 от ЗХ). Ако се регистрира обект за производство, приготвяне или обработка на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, компетентният орган е регионалната здравна инспекция (РЗИ) по местонахождението на обекта (чл. 12, ал. 3 от ЗХ).
 3. Заявител
 4. Според чл. 12 от ЗХ заявител за регистрация е съответният собственик или управител на обекта за производство или търговия с храни. Заявителят може да бъде физическо лице, едноличен търговец или юридическо лице. В съответствие с разпоредбата на чл. 12, ал. 4 от ЗХ, може да се направи извода, че заявителят следва да е субект, регистриран съгласно Закона за регистър БУЛСТАТ и Закона за търговския регистър. Заявлението може да се подаде и от надлежно упълномощено лице. Според общата уредба на АПК (чл. 18, ал. 2) пълномощното трябва да е писмено, с нотариална заверка на подписа.
 5. Необходим документ
  • Заявление по образец
  • Списък на групите храни или ястия, които ще се произвеждат или продават в обекта;
  • Декларация по образец , удостоверяваща влагането или невлагането на съставки и добавки в храната, както и компоненти на дадена съставка, и вещества, които присъстват в крайния продукт, макар и в променена форма, произведени от ГМО при производство на храни в обекта (чл. 12, ал. 5 от ЗХ) – ако в обекта, който подлежи на регистрация, ще се произвеждат храни; това изискване не се прилага за търговците, включително заведенията за обществено хранене;
  • Документ за платена такса
 6. Изискване към документите
  • Когато заявителят иска предоставянето на услугата за друго лице, е необходимо да представи и Нотариално заверено пълномощно
 7. Такса и срок
  • В 30-дневен срок от подаване на документите или от отстраняване на непълнотите или нередовностите по тях съответният орган (ОБДХ или РЗИ) извършва проверка на място за съответствие на обекта с необходимите условия за регистрация, посочени в заявлението. В 15-дневен срок след проверката или след привеждане на обекта в съответствие с предписанието, дадено от органа, извършил проверката, съответният орган извършва регистрация на обекта и издава удостоверение за регистрация.

  На основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните за предоставянето на услугата се събира такса в размер на 34 лв.

 8. Начини за подаване на електронни документи
 9. Отговорно лице
 10. Вътрешен ход на административната услуга
  • Съгласно чл. 12, ал. 4 от ЗХ за предоставянето на услугата заявителите следва да подадат заявление по образец до ОДБХ, съответно - РЗИ. Във връзка с това се налага извода, че услугата може да се заяви единствено в писмена форма. Същевременно приложимите разпоредби на ЗХ не съдържат ограничения спрямо подаването на заявлението чрез лицензиран или регистриран пощенски оператор, както и във формата на електронен документ и по електронен път.
  • Предвид разпоредбата на чл. 31 от АПК, административният орган извършва и проверка за компетентност. Ако се установи, че документът трябва да бъде издаден от друг административен орган, преписката му се изпраща незабавно, а заявителя се уведомява. Съгласно чл. 12, ал. 7 от ЗХ при непълнота или нередовност на представените документи в 10-дневен срок от подаване на заявлението съответният орган писмено уведомява заявителя за това и определя срок за отстраняване.
  • Според чл. 12, ал. 8 от ЗХ в 30-дневен срок от подаване на документите или от отстраняване на непълнотите или нередовностите съответният орган извършва проверка на място за съответствие на обекта с необходимите условия. При констатиране на несъответствие с изискванията органът издава предписание и определя подходящ срок за привеждане в съответствие. В 15-дневен срок след проверката или след привеждане на обекта в съответствие с даденото предписание съответният орган извършва регистрация на обекта и издава удостоверение за регистрация. Обектът се регистрира за заявените дейности за производство и/или търговия с храни само ако производителят или търговецът е доказал, че обектът отговаря на нормативните изисквания. Съгласно чл. 12а, ал. 1 от ЗХ ОДБХ, съответно РЗИ, извършва временна регистрация на обект за производство и/или търговия с храни за срок до три месеца в случаите, когато обектът не отговаря на всички необходими изисквания за регистрация, а именно: o няма въведени добри практики за производство и търговия с храни; o няма въведена система за анализ на опасностите и критични контролни точки; o няма въведени процедури в съответствие с нейните принципи или система за управление на безопасността на храните.
  • В случаите на временна регистрация ОДБХ, съответно РЗИ, извършва проверка на място на обекта в срока, за който е издадена временната регистрация, и регистрира обекта по общия ред, в случай, че отговаря на всички необходими изисквания. Ако при извършената проверка се установи значителен напредък, но обектът все още не отговаря на необходимите изисквания, ОДБХ, съответно РЗИ, може да удължи срока на временната регистрация за максимален период от общо 6 месеца.
 11. Ред за обжалване
 12. Резултат
 13. В резултат на услугата на основание чл. 12, ал. 9 от ЗХ компетентният орган извършва вписване на обекта в регистъра по чл. 14 от ЗХ и издава удостоверение за регистрация. Според чл. 16 от ЗХ действието на регистрацията е безсрочно. В случаите на промяна на групите храни, които обектът ще произвежда или търгува, както и при промяна в дейността на обекта, се извършва нова регистрация (чл. 15, ал. 2 от ЗХ).