Детайли за услуга

Издаване на удостоверение за търговия с продукти за растителна защита и преопаковане на продукти за растителна защита

 1. Наименование на административната услуга
 2. Издаване на удостоверение за търговия с продукти за растителна защита и преопаковане на продукти за растителна защита
 3. Правно основание
  • Закон за защита на растенията (ЗЗР)
  • Тарифа за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
  • Устройствен правилник на националната служба за растителна защита
  • Наредба за разрешаване на продукти за растителна защита
  • Административнопроцесуален кодекс (АПК)
 4. Характеристика
 5. Съгласно чл. 18, ал. 1 във връзка с чл. 23, ал. 1 от ЗЗР търговията на едро или дребно на продукти за растителна защита се осъществява единствено от лица, които притежават разрешение, издадено от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Според чл. 23, ал. 3 и 4 от ЗЗР необходимите предпоставки за получаване на разрешение за търговия на едро са: o заявителят следва да е търговец по смисъла на Търговския закон и да притежава висше агрономическо образование или сключен договор с лице, притежаващо такова; o да разполага с обект, в който ще се извършва търговията на едро и който отговаря на законоустановените изисквания - склад. По същността си процедурата по издаване на удостоверение за разрешаване на търговия на едро с продукти за растителна защита представлява реализирането на административно производство по издаване на индивидуален административен акт от значение за признаване на права по смисъла на чл. 21 ал. 3 АПК. Производството се развива между заявителя и административния орган, а резултатът от него представлява официален документ за удостоверяване на факт с правно значение. Предвид разпоредбата на § 8 от Преходните и заключителните разпоредби на АПК, за неуредените от ЗЗР елементи по предоставянето на услугата приложение ще намерят съответните разпоредби, касаещи издаването на индивидуални административни актове по АПК.
 6. Процедура
 1. Компетентен орган
 2. На основание чл. 23, ал. 1 във връзка с чл. 23а, ал. 1 от ЗЗР компетентен за предоставяне на услугата орган е изпълнителния директор на БАБХ чрез съответната областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ). Въпреки че ЗЗР не определя коя следва да се счита за съответна ОДБХ, от разпоредбите на чл. 23 и 23а от ЗЗР може да се направи извод, че това би следвало да е ОДБХ по местонахождението на обекта по чл. 23, ал. 4, т. 2 от ЗЗР.
 3. Заявител
 4. По аргумент от чл. 23, ал. 3 от ЗЗР заявител може да бъде юридическо лице или едноличен търговец. Заявлението може да се подаде и от надлежно упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице.
 5. Необходим документ
  • Заявление по образец
  • Диплома за висше агрономическо образование на лицето или договор с лице, притежаващо такова
  • Документ за собственост или право на ползване на обекта, в който ще се осъществява дейността
  • Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, със съответното му предназначение, отговарящо за заявената дейност, издадено по реда на Закона за устройство на територията
  • Документ за платена такса
  • Списък на техниката за преопаковане
 6. Изискване към документите
 7. Такса и срок
  • за обработка на документи и за издаване на становище от ОДБХ – 50 лв.
  • за издаване на разрешение за търговия на дребно - 500 лв.
  • за издаване на разрешение за търговия на едро - 800 лв.
  • за издаване на разрешение за преопаковане - 1500 лв
  • Съгласно чл. 23а, ал. 1 от ЗЗР ОДБХ разглежда подадените документи за предоставяне на услугата в 7-дневен срок. При непълноти или неточности уведомява писмено заявителя и дава срок за отстраняването им. Предвид липсата на изрично установен срок за отстраняване на непълнотите или неточностите в документите, следва да се приеме, че приложение ще намери общата разпоредба на чл. 30, ал. 2 от АПК и срокът ще е 3-дневен. На основание чл. 23а, ал. 3 от ЗЗР, когато представената документация е пълна, в 3-дневен срок (от изтичане на 7-дневния срок по чл. 23а, ал. 1 от ЗЗР) се извършва проверка на обекта и се изготвя писмено становище. На основание чл. 23а, ал. 4 от ЗЗР изпълнителния директор на БАБХ издава разрешението или прави мотивиран отказ в 14-дневен срок от изготвянето на становището по чл. 23а, ал. 3 от ЗЗР.

  В съответствие с чл. 7, ал. 1, т. 2 от Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните, за издаване на разрешение за търговия на едро, за един обект (размерът на таксата се определя в зависимост от броя на селскостопанските аптеки) се събира такса

 8. Начини за подаване на електронни документи
 9. Отговорно лице
 10. Вътрешен ход на административната услуга
  • На основание чл. 23, ал. 5 от ЗЗР услугата се инициира с подаването на писмено заявление, придружено от изискуемите документи в зависимост от вида на продукта за растителна защита, чието разрешаване се иска. След приемане на заявлението, компетентният административен орган следва да потвърди с писмено отбелязване внасянето му, на основание чл. 29 ал. 3 от АПК. В съответствие с разпоредбите на чл. 27, 29 и 30 от АПК, при подаване на искането, административният орган извършва проверка за неговата допустимост. Във връзка с общата разпоредба на чл. 31 от АПК, административният орган извършва и проверка за компетентност. Ако се установи, че документът трябва да бъде издаден от друг административен орган, преписката му се изпраща незабавно, а заявителя се уведомява.
  • След подаване на заявлението и необходимите приложения, на основание чл. 23а, ал. 1-4 от ЗЗР компетентния орган ги разглежда и при непълноти или неточности уведомява писмено заявителя и дава срок за отстраняването им. Когато представената документация е пълна, в тридневен срок се извършва проверка на съответния обект - селскостопанска аптека, и се изготвя писмено становище. Въз основа на това становище изпълнителният директор на БАБХ издава разрешение или прави мотивиран отказ.
  • На основание чл. 23а, ал. 7 от ЗЗР БАБХ създава и поддържа регистър на издадените разрешения, съответно на направените откази по чл. 23 от ЗЗР и отнетите разрешения по чл. 23б от ЗЗР, който съдържа: - вид, номер и дата на разрешението; - име, съответно фирма, и единния идентификационен код или код по БУЛСТАТ на търговеца; - седалище и адрес на управление и представител на търговеца; - вид и адрес на обекта/обектите (склад, селскостопанска аптека, цех за преопаковане, складово помещение (клетка)); - име на лицето/лицата, осъществяващо/осъществяващи дейността в обекта; - име на производител и име на продукт/продукти за растителна защита и срок при разрешение за преопаковане; - промени във вписаните обстоятелства; - номер и дата на отказ за издаване на разрешение; - номер и дата на заповед за отнемане на разрешение. Във връзка с това, макар да не е изрично упоменато в ЗЗР, изпълнителния директор на БАБХ следва да разпореди вписване на издаденото разрешение след неговото издаване.
 11. Ред за обжалване
 12. Резултат
 13. В резултат на процедурата изпълнителният директор на БАБХ издава разрешение или прави мотивиран отказ и разпорежда вписване в регистъра по чл. 23а, ал. 7 от ЗЗР. На основание чл. 23, ал. 2 от ЗЗР разрешението се издава за срок от 5 години и не може да се преотстъпва на друго лице