Детайли за услуга

Издаване/преиздаване при промяна на обстоятелства на удостоверение за регистрация на обекти и оператори, които не задържат фуражи на склад, упражняващи дейност по Закона за фуражите

 1. Наименование на административната услуга
 2. Издаване/преиздаване при промяна на обстоятелства на удостоверение за регистрация на обекти и оператори, които не задържат фуражи на склад, упражняващи дейност по Закона за фуражите
 3. Правно основание
  • Закон за фуражите (ЗФ)
  • Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 година за определяне на изискванията за хигиена на фуражите (Регламент (ЕО) № 183/2005)
  • Регламент (ЕО) № 178/2002 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 година за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (Регламент (ЕО) № 178/2002)
  • Тарифа за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
  • Административнопроцесуален кодекс (АПК)
  • Устройствен правилник на Българската агенция по безопасност на храните
 4. Характеристика
 5. На основание чл. 16, ал. 1 от ЗФ, обектите по чл. 15, ал. 1 подлежат на регистрация. По същността си производството по регистрация на обекти във фуражния сектор представлява реализирането на административно производство по издаване на индивидуален административен акт от значение за признаване на права по смисъла на чл. 21 ал. 3 АПК. Производството се развива между заявителя и административния орган, а резултатът от него представлява официален документ за удостоверяване на факт с правно значение.
 6. Процедура
 1. Компетентен орган
 2. Съгласно чл. 16, ал. 1 от ЗФ компетентният орган за предоставяне на услугата по регистрация на обекти във фуражния сектор се извършва от директора на ОДБХ по местонахождението на обекта.
 3. Заявител
 4. Заявител на услугата по регистрация на обекти във фуражния сектор е фуражният оператор, на основание чл. 16, ал. 1 от ЗФ. Заявлението може да се подаде лично от фуражния оператор (представляващия фуражния оператор). Услугата може да се заяви и от лице в качеството му на упълномощен представител. Заявител на услугата по регистрация на оператори, които при извършване на дейността си не задържат фуражи на склад, е фуражният оператор (чл. 22а, ал. 1 във вр. с чл. 16, ал. 1 от ЗФ). Заявлението може да се подаде лично от фуражния оператор (представляващия фуражния оператор). Услугата може да се заяви и от лице в качеството му на упълномощен представител.
 5. Необходим документ
  • заявление по образец
  • договор с лицето, определено като отговорно за обекта
  • документ за собственост или право на ползване на обекта, в който ще се осъществява дейността
  • декларация, че обектът отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 183/2005
  • удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта съгласно Закона за устройство на територията
  • документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните
  • декларация по образец, че няма да задържат фуражите на склад, а ще търгуват директно от складовете на производителите и/или търговците до складовете на потребителите
 6. Изискване към документите
  • За регистрация на оператори, извършващи търговия с фуражи без задържането им на склад, когато заявлението се подава от фуражния оператор не се изисква - документ за собственост или право на ползване на обекта, в който ще се осъществява дейността - удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта съгласно Закона за устройство на територията - декларация, че обектът отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 183/2005
  • Когато услугата се заявява чрез упълномощен представител, се представя и нотариално заверени пълномощно
 7. Такса и срок
  • Таксата за регистрация на търговия с фуражи без задържането им на склад е 170 лева.
  • Таксата за регистрация на търговия с фуражи без задържането им на склад е 170 лева.
  • Таксата за регистрация на производство на фуражи е в размер на 890 лв.
  • Съгласно чл. 16, ал. 5 от ЗФ в 14-дневен срок от подаване на заявлението или от отстраняване на установените непълноти и/или неточности директорът на ОДБХ издава заповед за вписване на обекта в регистъра и издава удостоверение за регистрация.

  На основание чл. 16, ал. 2, т. 6 от ЗФ във вр. с чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за предоставянето на услугата по регистрация на обекти във фуражния сектор, на основание чл. 16, ал. 2 то ЗФ се заплаща такса. Съгласно чл. 47, ал. 1, т. 1.8 от Тарифата таксата за регистрация на обект за производство на фуражи е в размер на 890 лв., а съгласно т. 1.11 от същия член таксата за регистрация на обект за търговия с фуражи, е в размер на 170 лв. , размерът на таксата за регистрация на търговия с фуражи без задържането им на склад е 170 лева.

 8. Начини за подаване на електронни документи
 9. Отговорно лице
 10. Вътрешен ход на административната услуга
  • Съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗФ за предоставянето на услугата заявителите следва да подадат заявление по образец до директора на областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождението на обекта. Във връзка с това се налага изводът, че услугата може да се заяви единствено в писмена форма. Същевременно приложимите разпоредби на ЗФ не съдържат ограничения спрямо подаването на заявлението чрез лицензиран или регистриран пощенски оператор, както и във формата на електронен документ и по електронен път.
  • Предвид разпоредбата на § 8 от Преходните и заключителните разпоредби на АПК, за неуредените от ЗФ елементи по предоставянето на услугата приложение ще намерят съответните разпоредби, касаещи издаването на индивидуални административни актове по АПК. В съответствие с разпоредбите на чл. 27, 29 и 30 от АПК, при подаване на искането, административният орган извършва проверка за неговата допустимост. Във връзка с разпоредбата на чл. 31 от АПК, административният орган извършва и проверка за компетентност. Ако се установи, че документът трябва да бъде издаден от друг административен орган, преписката му се изпраща незабавно, а заявителят се уведомява. Съгласно чл. 16, ал. 3 от ЗФ представените документи се проверяват от административния орган и в случай на непълноти и/или неточности в 7-дневен срок писмено се уведомява заявителят и се определя срок за отстраняването им. При неотстраняване на непълнотите и/или неточностите директорът на ОДБХ на храните издава заповед за отказ за регистрация. В противен случай директорът на ОДБХ издава заповед за вписване на обекта в регистъра по чл. 17 от ЗФ и издава удостоверение за регистрация.
  • С чл. 16, ал. 12 от ЗФ при предоставянето на услугата е въведен принципа на мълчаливото съгласие в съответствие с чл. 58, 4 от АПК. Така в случаите, в които компетентният орган не се произнесе по подаденото заявление по чл. 16, ал. 1 от ЗФ в определения срок, за него възниква задължението за извършване на вписване в регистъра на обектите по чл. 15, ал. 1 от ЗФ и за предприемане на съответните действия за издаване на удостоверение за регистрация.
 11. Ред за обжалване
 12. Резултат
 13. Резултатът от процедурата по регистрация на обекти във фуражния сектор е удостоверение за регистрация и вписване в регистъра по чл. 17 от ЗФ. Удостоверението се издава в два екземпляра – един за заявителя и един за ОДБХ. Резултатът от процедурата по регистрацията на оператори, които не задържат фуражи на склад, е издаване на удостоверение за регистрация на дейност – търговия с фуражи, без задържането им на склад, и вписване на това обстоятелство в регистъра, воден от ОДБХ и БАБХ по чл. 17 от ЗФ. Удостоверението се издава в два екземпляра – един за заявителя и един за ОДБХ.