Детайли за услуга

Издаване/преиздаване при промяна на обстоятелства на удостоверение за регистрация на оператори транспортиращи фуражи, упражняващи дейност по Закона за фуражите

 1. Наименование на административната услуга
 2. Издаване/преиздаване при промяна на обстоятелства на удостоверение за регистрация на оператори транспортиращи фуражи, упражняващи дейност по Закона за фуражите
 3. Правно основание
  • Закон за фуражите (ЗФ)
  • Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 година за определяне на изискванията за хигиена на фуражите (Регламент (ЕО) № 183/2005)
  • Регламент (ЕО) № 178/2002 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 година за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (Регламент (ЕО) № 178/2002)
  • Тарифа за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
  • Административнопроцесуален кодекс (АПК)
  • Устройствен правилник на Българската агенция по безопасност на храните
 4. Характеристика
 5. Съгласно чл. 17б, ал. 1 от ЗФ транспортирането на фуражи се осъществява от превозвачи, регистрирани в областната дирекция по безопасност на храните по адреса на регистрация на превозвача. По същността си производството по регистрация на оператори, транспортиращи фуражи, представлява реализирането на административно производство по издаване на индивидуален административен акт от значение за признаване на права по смисъла на чл. 21 ал. 3 АПК. Производството се развива между заявителя и административния орган, а резултатът от него представлява официален документ за удостоверяване на факт с правно значение.
 6. Процедура
 1. Компетентен орган
 2. Съгласно чл. 17б, ал. 2 от ЗФ компетентният орган за предоставяне на услугата по регистрация на оператори, транспортиращи фуражи, е директорът на ОДБХ. Доколкото ЗФ не указва коя точно ОДБХ следва да се приеме, че компетентна е или всяка ОДБХ или тази по седалище и адрес на управление на заявителя.
 3. Заявител
 4. Заявител на услугата по регистрация на оператори, които при извършване на дейността си не задържат фуражи на склад, е фуражният оператор (чл. 22а, ал. 1 във вр. с чл. 16, ал. 1 от ЗФ). Заявлението може да се подаде лично от фуражния оператор (представляващия фуражния оператор). Услугата може да се заяви и от лице в качеството му на упълномощен представител.
 5. Необходим документ
  • заявление по образец
  • документ, удостоверяващ право на ползване на транспортното средство, когато заявителят не е собственик
  • утвърдена от превозвача писмена процедура за почистване и дезинфекция на транспортното средство
  • документ за платена такса
 6. Изискване към документите
  • Когато услугата се заявява чрез упълномощен представител, се представя и нотариално заверени пълномощно
  • документ, удостоверяващ право на ползване на транспортното средство, когато заявителят не е собственик
  • утвърдена от превозвача писмена процедура за почистване и дезинфекция на транспортното средство
  • документ за платена такса
  • удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта съгласно Закона за устройство на територията
 7. Такса и срок
  • o за регистрация на превозвачи на фуражи –автомобилен транспорт
  • - до 10 превозни средства - 170 лв.
  • - от 10 до 20 превозни средства – 250 лв.
  • - от 20 до 30 превозни средства – 300 лв.
  • - над 30 превозни средства – 350 лв.
  • o за регистрация на превозвачи на фуражи с транспортни средства, различни от автомобилен транспорт – 850 лв.
  • Съгласно чл. 17б, ал. 6 от ЗФ в 14-дневен срок от подаване на заявлението за регистрация на оператор, транспортиращ фуражи, или от отстраняване на установените непълноти и/или неточности, директорът на ОДБХ издава заповед за вписване на превозвача в регистъра и издава удостоверение за регистрация.

  Според 17б, ал. 3, т. 4 от ЗФ във вр. с чл. 3, ал. 4 от Закона за БАБХ се дължи такса за предоставяне на услугата по регистрация на оператор, транспортиращ фуражи. На основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от Тарифата за таксите, които се събират от БАБХ, размерът на таксата за регистрация на оператори, транспортиращи фуражи, които не извършват друга дейност, подлежаща на регистрация, е различен в зависимост от броя и вида на превозните средства

 8. Начини за подаване на електронни документи
 9. Отговорно лице
 10. Вътрешен ход на административната услуга
  • Съгласно чл. 17б, ал. 2 от ЗФ за предоставянето на услугата заявителите следва да подадат заявление по образец до директора на областната дирекция по безопасност на храните по местонахождението на обекта. Във връзка с това се налага изводът, че услугата може да се заяви единствено в писмена форма. Същевременно приложимите разпоредби на ЗФ не съдържат ограничения спрямо подаването на заявлението чрез лицензиран или регистриран пощенски оператор, както и във формата на електронен документ и по електронен път.
  • Предвид разпоредбата на § 8 от Преходните и заключителните разпоредби на АПК, за неуредените от ЗФ елементи по предоставянето на услугата приложение ще намерят съответните разпоредби, касаещи издаването на индивидуални административни актове по АПК. В съответствие с разпоредбите на чл. 27, 29 и 30 от АПК, при подаване на искането, административният орган извършва проверка за неговата допустимост. Във връзка с разпоредбата на чл. 31 от АПК, административният орган извършва и проверка за компетентност. Ако се установи, че документът трябва да бъде издаден от друг административен орган, преписката му се изпраща незабавно, а заявителят се уведомява. Съгласно чл. 17б, ал. 3 от ЗФ представените документи се проверяват от административния орган и в случай на непълноти и/или неточности в 7-дневен срок писмено се уведомява заявителят и се определя срок за отстраняването им. При неотстраняване на непълнотите и/или неточностите директорът на ОДБХ на храните издава заповед за отказ за регистрация. В противен случай директорът на ОДБХ издава заповед за вписване на превозвача в регистъра и издава удостоверение за регистрация.
 11. Ред за обжалване
 12. Резултат
 13. Резултатът от процедурата по регистрация на оператори, транспортиращи фуражи, е издаване на удостоверение за регистрация и вписване на превозвача в регистъра по чл. 17е от ЗФ. Към удостоверението се издава приложение с описание на вида и броя на транспортните средства, както и вида на фуражите, които ще се превозват с тях. Приложението се издава в два екземпляра – един за заявителя и един за ОДБХ. Регистрацията на оператори, транспортиращи фуражи, е безсрочна съгласно чл. 17б, ал. 6, изр. 2 от ЗФ.